+1 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

2 پاسخ ها

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (170 نشانه )
با سلام،شما میتوانید به اتاق های صمت یا خانه معادن استان ها مراجعه فرمایید
+1 امتیاز
توسط کاربر عادی (240 نشانه )
با سلام. برا یتهیه لیست معادن می توانین به سازمان صمت و بهتر از آن سایت نظام مهندسی معدن مراجعه کنین. در قدیم بار یلیست کارخانجات فراوری نیز سایت پایگاه علوم زمین اطلاعاتی کامل داشت
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...