0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )
ردیفنام دانشگاهشهر
1دانشگاه ارومیهارومیه
2دانشگاه بین المللی امام خمینیقزوین
3دانشگاه تهرانتهران
4دانشگاه زنجانزنجان
5دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
6دانشگاه شاهرودشاهرود
7دانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان
8دانشگاه صنعتی ارومیهارومیه
9دانشگاه صنعتی اصفهاناصفهان
10دانشگاه صنعتی همدانهمدان
11دانشگاه صنعتی بیرجندبیرجند
12دانشگاه صنعتی سهندتبریز
13دانشگاه یزدیزد
14دانشگاه کاشانکاشان
15دانشگاه لرستانخرم آباد
16مجتمع آموزش عالی زرندزرند
17مجتمع آموزش عالی گنابادگناباد
18دانشگاه بیرجندبیرجند
19دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان
20دانشگاه صنعتی اراکاراک
21دانشگاه ولایت ایرانشهرایرانشهر
22دانشگاه ولی عصررفسنجان
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...